Шүүхийн индекс судалгааны өгөгдлийг ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Шүүхийн индекс судалгааны өгөгдлийг чөлөөтэй ашиглах, хуулбарлах, хувилах, мөн түгээх боломжтой.
Шүүхийн индекс судалгааны өгөгдлийг авч ашигласан болон цааш түгээсэн тохиолдолд (Эх сурвалж: Шүүхийн индекс) гэж заавал дурдах ёстойг анхаарна уу.
ШҮҮХИЙН ИНДЕКС 2021
Шүүхийн индексийн оноо
Зохиогч:
Нээлттэй Нийгэм Форум
Үүссэн:
2022/09/27
Сүүлийн шинэчлэл:
2022/09/27
Ашиглах нөхцөл:
CC BY 4.0
Мэргэжилтнүүдийн санал асуулга
Зохиогч:
Нээлттэй Нийгэм Форум
Үүссэн:
2022/09/27
Сүүлийн шинэчлэл:
2022/09/27
Ашиглах нөхцөл:
CC BY 4.0
Олон нийтийн санал асуулга
Зохиогч:
Нээлттэй Нийгэм Форум
Үүссэн:
2022/09/27
Сүүлийн шинэчлэл:
2022/09/27
Ашиглах нөхцөл:
CC BY 4.0