51.94
Олон нийтийн санал асуулгын дундаж
Мэргэжилтнүүдийн санал асуулгын дундаж
Захиргааны мэдээллийн дундаж
Өгөгдлийн дүрслэл татах jpeg png pdf
Шүүхийн индекс нь 0-100 оноогоор хэмжигдэнэ.
0 нь хамгийн сул, 100 нь хамгийн сайн утгыг илэрхийлнэ.